อาจารย์ผู้สอน


อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมล

  • ประสบการณ์ทำงานโดยพัฒนาระบบจริง 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534)
  • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central เป็นต้น
  • ประสบการณ์สอน 25 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536)
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)
  • ได้รับใบประกาศด้านการสอน Microsoft Certified Trainer (MCT) โดยตรงจาก Microsoft สหรัฐอเมริกา
  • อาจารย์สอนเต็มที่ ไม่มีเดินออกนอกห้องระหว่างสอน
  • รายชื่อองค์กรที่อาจารย์เคยได้รับเกียรติไปบรรยาย (click)
  • Download Profile (PDF)

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย